Obchodní podmínky

 

1.Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.profipodlahy.cz.
Provozovatelem internetového obchodu www.profipodlahy.cz je společnost ST Profi Podlahy s.r.o .  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ST Profi podlahy  s. r. o.  se sídlem, Čechyňská 4, 602 00 Brno IČ: 26886511,DIČ:CZ26886511 (spisová značka C43499 vedená u rejstříkového soudu v Brně) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „obč.zák.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb.(dále jen „obch.zák.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
 
4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst.7 obč.zák. právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího nebo na některé z jeho provozoven anebo kupujícímu spotřebiteli zaslat na jím udanou adresu složenkou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Kupující spotřebitel má v případě odstoupení od smlouvy podle § 53 odst.7 obč.zák. nárok na vrácení plné kupní částky i z rozbaleného zboží, pokud ho dodá v původním nepoškozeném obalu (poškození zapříčiněné ohleduplným otevřením obalu nutným pro rozbalení zboží se v tomto případě za poškození obalu
nepovažuje) a pokud hodnota zboží nebyla jeho rozbalením snížena.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami anebo vyplývá ze zákona či jiného obecně závazného právního předpisu.
•    na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
•    na dodávku novin, periodik a časopisů,
•    spočívajících ve hře nebo loterii.
 

6. Ceny zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce www.profipodlahy.cz. Prodávající aktualizuje ceník průběžně, v závislosti na změnách trhu.
Kupující nemá automatický nárok na cenu uvedenou na webových stránkách www.profipodlahy.cz v případě, že zboží neobjedná přes internetový obchod na této webové adrese.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

7. Objednání zboží

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě zájmu o změny závazné objednávky může kupující učinit kontaktováním zástupce internetového obchodu (kontakt je uveden na stránkách internetového obchodu www.profipodlahy.cz) Takto změněná objednávka je závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat zrušení nebo změnu závazné objednávky.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.

8. Dodací lhůty

Přibližné termíny dodání jsou uvedeny u každého zboží v jeho popisu.
V případě platby přes bankovní účet se dodavatel zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a předpokládaném termínu dodání (případně termínu připravení zboží na pobočce k osobnímu odběru) nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení platby.
Pokud nemá kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen o tom informovat prodávajícího alespoň jeden pracovní den před termínem expedice. Pokud kupující na informaci o termínu dodání nereaguje, prodávající považuje jeho chování jako souhlas s termínem dodání.
V případě, že kupující prodávajícího neinformuje o změně termínu dodání alespoň jeden pracovní den před expedicí, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nedodáním či nepřevzetím zboží ve stanoveném termínu. V případě, že dodavatel není schopen kupujícímu sdělit termín dodání, zavazuje se o tomto faktu kupujícího informovat nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení objednávky. Další postup se pak bude snažit domluvit individuálně s kupujícím. Pokud tento nebude na jeho snahu reagovat po dobu delší jak 7 dní, má možnost prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

9. Místo a způsob dodání

Místo a způsob dodání si určuje zákazník sám přímo v objednávce. Specifikuje tam místo dodání, případně při zadání odběru na pobočce dodavatele, na které pobočce má být zboží připraveno k odebrání, a případně i konkrétní přepravní firmu.Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než sjednaných či zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na pobočce prodávajícího v dohodnutém termínu, pokusí se prodávající kontaktovat kupujícího a domluvit s ním náhradní termín odběru. Pokud kupující nebude na jeho snahu reagovat po dobu delší jak 7 dní nebo si zboží nevyzvedne ani během 3 dní po
náhradním termínu, má možnost prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.
Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní (neshodují se informace na přepravním listu s dodaným množstvím a typem uváděných balení), přepravní obaly jsou poškozené, reklamuje kupující zboží přímo u přepravce.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude přesto kupující chtít zboží převzít, je pracovník přepravce povinen sepsat protokol o poškození zásilky nebo alespoň uvézt nedostatky na přepravní list a potvrdit svým podpisem. Jednu kopii tohoto protokolu nebo přepravního listu s tímto zápisem si pak kupující musí ponechat.
V případě pouhého potvrzení přepravních dokumentů stvrzuje kupující přepravci vnější bezzávadnost a kompletnost dodané zásilky. Kupující je povinen porovnat dodané zboží s přiloženými dodacími doklady při převzetí zboží, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně, a případné poškození zboží uplatnit neprodleně u prodávajícího, nejdéle však do 24 hod. od převzetí zboží.
 

10. Cena poštovného, balného a dopravy

Dle výpočtu při zadaní objednávky

11. Platební podmínky

Kupní cenu je možno zaplatit hotově na prodejně dodavatele, platbou na bankovní účet dodavatele nebo dobírkou při dodání zboží přepravcem.

12. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel.Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit
od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat
tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím
spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst.7 obč.zák. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím
přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví příslušná ustanovení obč.zák., zákona o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 ) S anebo jiný obecné závazný právní předpis.
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel
Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být
písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy všeobecně
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí se rozumí zejména válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit.

13. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající může na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou
prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.


14. Přechod nebezpečí

Nebezpečí poškození, zničení či ztráty zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně nebo od přepravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou viz. reklamační řád. Nebezpečí poškození, zničení či ztráty zboží přechází na kupujícího podnikatele okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 obch.zák.

15. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch.zák. resp. § 601 obč.zák.

16. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

17. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2012

 


Nákupní košík

počet položek0 ks
cena celkem0 Kč
zobrazit nákupní košík

Registrace a přihlášení

Newsletter


objednat zrušit

Copyright © profipodlahy.cz 2009, Tvorba e-shopu EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS